Iceland - TreyWhite

Along the road to Akureyri, next to the frozen Liósavatn lake.

Iceland